Besef dat het 5 voor 12 is voor sociaal woonbeleid groeit

Besef dat het 5 voor 12 is voor sociaal woonbeleid groeit

Open Vld Gent is tevreden met het nieuws dat het besef groeit dat het vijf voor twaalf voor het sociaal woonbeleid in onze stad.

Het sociaal woonbeleid is letterlijk aan het einde van zijn Latijn. Het huidige financieringssysteem leidt er toe dat elke nieuwe sociale woning de huisvestingsmaatschappij opzadelt met een verlies, en dat gedurende vele jaren. Zoals we nu bezig zijn, stevent het sociaal huisvestingsbeleid regelrecht op een faillissement af. – Christophe Peeters

Als liberalen zijn we al lang voorstander van een ander systeem, waarbij niet de stenen, maar de mensen worden betoelaagd. Op die manier vermijden we niet alleen concentraties van sociale woningen in bepaalde wijken, maar ook onoordeelkundige besparingen op kwaliteit bij bouw en onderhoud, maar ook dat mensen ten gevolge van een gewijzigde gezinssituatie uit hun woning worden gezet. Bovendien kan sociale huur, via een derdebetalersregeling, ook privaat kapitaal mobiliseren door gebruik te maken van alternatieve financieringsinstrumenten. Een dergelijke benadering bevordert ook de woondiversiteit, en creëert een natuurlijke in plaats van een geforceerde sociale mix. Aangezien een dergelijke benadering een fundamentele wijziging van het Vlaams beleid vergt, focussen we op korte termijn op het aanpakken van het bestaande systeem.

Ruim de helft van de sociale woningen in Gent wordt beheerd door de publieke huisvestingsmaatschappij WoninGent. Een groot deel van het patrimonium is verouderd en voldoet niet langer aan de Vlaamse Wooncode. Bijkomende sociale woningen zijn dan ook niet realistisch. De komende jaren zal de prioriteit moeten gaan naar renovatie en herontwikkeling, eerder dan naar het ontwikkelen van nieuwe projecten. Voor grote projecten, zoals het masterplan voor Nieuw Gent, zal behalve naar de klassieke Vlaamse financiering ook moeten gezocht worden naar private financiering, Europese subsidies en inbreng van eigen middelen, bijvoorbeeld door de verkoop van een deel van het patrimonium, dat niet of slechts tegen onaanvaardbaar hoge kosten kan gerenoveerd worden.

Tegelijk moet ook de leegstand van sociale woningen aangepakt worden. Een deel van de leegstand heeft weliswaar te maken met het ‘ontruimen’ van woningen in afwachting van sloop of renovatie, maar een aanzienlijk aantal sociale woningen kan met kleine technische ingrepen op korte termijn opnieuw beschikbaar gemaakt worden. Anno 2018 kunnen we ons er niet meer vanaf maken met te stellen dat mensen blij mogen zijn dat ze woning hebben, ook al staat er schimmel op de muren. Om de wachtlijsten te verkorten, geven we prioriteit aan Gentenaars of mensen die een aantoonbare binding hebben met Gent als kandidaat-huurder.